Neděle, 27 listopadu, 2022
aktualne

Svěřenecké fondy jsou stále in

Svěřenecký fond představuje jistou zvláštní formu majetku, který ze své vůle samotný zakladatel vyčlenil ze svého jmění, aby byl především odděleně a samostatně spravován. Jedná se tak o velmi specifický institut, který ovšem přináší hned celou řadu různých benefitů a který lze samozřejmě použít pro různorodé účely.

Formálně působí svěřenecké fondy do jisté míry pouze jako majetek, jenž spravuje pověřený svěřenecký správce. I přesto, že tento fond naplňuje jisté znaky fundace, jedná se především o majetek, který nemá právní subjektivitu. Tyto fondy tak nejsou právnickou osobou, nýbrž velmi specifickou entitou svého jasně daného druhu.

Jak na založení?

Založení svěřeneckého fonduvzniká rozhodnutím samotného zakladatele o založení zmíněného svěřeneckého fondu. Dané rozhodnutí je ve formě notářského zápisu jasným podkladem pro vznik zmíněného svěřeneckého fondu, a to společně s takzvaným statutem svěřeneckého fondu, jenž upravuje veškeré záležitosti daného fondu.

Ve statutu, jenž také musí mít formu notářského zápisu, je dále uvedena osoba, který tento fond bude spravovat. Dále je zde detailně popsán účel fondu, způsob plnění beneficientům, obmyšlené osoby a další podstatné postupy, co do samotného zacházení s tímto majetkem a správou celého fondu.

Je nutné si především uvědomit, že tyto fondy zpravidla upravují samotné nakládání s majetkem svého zakladatele, a to po jeho smrti či vznikají jako důvod efektivní ochrany rodinného jmění. Je tedy velmi stěžejní upravit ve statutu fondu všechny otázky, které s fungováním fondu souvisí na klidně i dlouhá desetiletí.

Často není vůbec jednoduché nastavit přesná pravidla pro všechny situace, které mohou v průběhu fungování samotného fondu nastat. Je však vždy možné upravit samotné postupy, které poté v budoucnu umožní vypořádat se s každou nastalou situací.

Je přitom jedno, zda je účel fondu čistě soukromý či má veřejný prospěch. V případě, kdy se jedná o soukromé účely, vyčleňuje se majetek zpravidla nemovitostí či jiným aktivem, poté pak obchodní společností a s nimi souvisejícími podíly.

Jaká je cena?

Svěřenecký fond vzniká až zápisem notáře do Rejstříku svěřeneckých fondů. To znamená, že je nutné z hlediska samotných nákladů na založení počítat navíc s jistým notářským poplatkem. Cena za jeho založení je především závislá na složitosti a také na rozsahu práce na statutu celého fondu.

V případě, kdy se bude jednat o rozsáhlé a podrobně upravené statuty, budou náklady na jeho založení podstatně vyšší. Dále mohou být celkové náklady ovlivněny majetkem daného fondu, a to při jeho založení, jelikož od tohoto se pak dále odvíjí i samotná cena notářského poplatku. Cenu fondu tak není vždy možné ihned správně odhadnout, jelikož se do ceny promítá celá řada proměnných, se kterými je třeba počítat.

Related articles

Comments

SEO článek

Nejnovější články

Reklama

magazín
magazín
magazín
magazín